evžen hilar
             verše
 
     
            próza    
  M E N U       A U T O R S K Á    P R Á V A        
                 
               
  HLAVNÍ  STRÁNKA     Autorská  práva        
         ► AUTORSKÁ  PRÁVA            
                 
        Autorské právo a práva s ním související, tj. práva výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, vysílatelů a dále zvláštní právo pořizovatelů databází jsou upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění autorského zákona bylo publikováno pod č. 398/2006 Sb., v článku 126 Sbírky zákonů z roku 2006.         
               
               
               
               
               
               
                 
        Viz.   http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb126-06.pdf        
                 
        S šířením mých textů po internetu souhlasím pod podmínkou uvedení mého jména jako autora a adresy mé webové stránky.        
               
               
                 
                 
                 
    NAHORU     BÁSNIČKY   POVÍDKY     HLAVNÍ STRÁNKA